My photo
Människorättsjurist och riksdagsledamot för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg. Är bostadspolitisk talesperson för FP. Brinner även för integrationsfrågor, rättspolitik och utrikespolitik. För kontakt: robert.hannah@riksdagen.se och 0739-159424 Pressekreterare Ylva Westlund 0708 54 90 52 ylva.westlund@riksdagen.se

Tuesday, March 12, 2013

Liberalismens utmaningar: om burkaförbud

Liberalismens utmaningar: om burkaförbud

Artikel som skrevs under 2011.

Sverige är idag inom de flesta områden friare och liberalare än någonsin. De mänskliga rättigheterna respekteras i högre grad än tidigare och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna citeras av svenska domstolar i vart och vartannat domslut. Kvinnor, homosexuella och invånare med utländsk bakgrund har aldrig varit friare att själva forma sina liv såsom man önskar; pluralismen i samhället har blivit en självklarhet. Enskilda individers möjligheter till självförverkligande har tagit sjumilakliv framåt genom att offentliga monopol har avskaffats, företagande har blivit enklare och marginalskatter har sänkts.

Även om samhället har utvecklats i en mer frihetlig riktning så är friheten ingen självklarhet, eller alla gånger något enkelt, utan vi står inför utmaningar. En avgörande fråga är enligt min mening hur staten i ett modernt demokratiskt samhälle agerar för att skydda fri- och rättigheter. För liberalismen ställs denna fråga på sin spets när olika friheter krockar med varandra och man måste ta ställning för vilken frihet som är mest skyddsvärd. Särskilt när fenomen uppstår som av vissa liberaler uppfattas som en frihet men som andra liberaler anser är ett uttryck för ofrihet.

Ett brännande aktuellt exempel på denna utmaning som liberalismen möter är debatten om heltäckande slöjors vara eller icke-vara i det offentliga rummet. Fastän att plaggen är sällsynta i Europa så har frågan på sistone legat högt upp i den politiska agendan runt om i Europa. Frankrike förväntas införa ett ”burkaförbud” under 2011. Även i Belgien och Nederländerna förväntas förbud komma framöver.

Såväl förespråkare som motståndare grundar sina åsikter på liberala frihetsvärde-ringar. Förespråkare för förbud menar att heltäckande slöjor inte hör till ett modernt demokratiskt samhälle utan representerar kvinnoförtryck och könsapartheid. Frankrikes president Nicolas Sarkozy, har bland annat uttalat att “In our country we cannot accept that women be prisoners behind a screen, cut off from all social life, deprived of all identity”.

Motståndarna anser däremot att ett förbud skulle innebära en kränkning av grund-läggande fri- och rättigheter. De pekar särskilt på rätten till privatliv, rätten att manife-stera sin religion samt yttrandefriheten. Europarådets människorättskommissionär Thomas Hammarberg menar att ”… prohibition of the burka and the niqab would not liberate oppressed women, but might instead lead to their further alienation in European societies. A general ban on such attire would be an ill-advised invasion of individual privacy.”

Både Nicolas Sarkozy och Thomas Hammarberg har delvis rätt och delvis fel i sina uttalanden. Å ena sidan har Sarkozy rätt i att det är statens ansvar att skydda dess invånare från kränkningar av mänskliga rättigheter. Hammarberg menar å sin sida felaktigt att stater inte får agera i frågan för att skydda sina medborgare. Samtidigt innebär Sarkozys lösning, förbud mot heltäckande slöjor på allmänna platser, en för långtgående och oproportionerlig inskränkning för slöjbärande kvinnors frihet att välja sin klädsel. Hammarberg har rätt i att det är omöjligen kan vara proportionerligt att förbjuda heltäckande slöjor på samtliga allmänna platser. Särskilt då även religiösa platser, såsom moskéer, skulle omfattas av förbud på allmänna platser.

Statens roll i ett liberalt samhälle är inte att utvärdera en individs religiösa övertygelse eller att ifrågasätta hur en viss trosuppfattning tolkas eller utövas. Statens ska istället förhålla sig neutral och opartisk i frågor som rör individers religiösa uppfattning och samtidigt se till att olika grupper tolererar och respekterar varandra. Det är därför inte heller en liberal politikers uppgift att ”gå bakom slöjan” och avgöra åt kvinnor som bär heltäckande slöja om de gör det av egen vilja.
Enskilda individer som väljer att bära heltäckande slöja kan inte rimligen förvänta sig att vara befriade från allt ifrågasättande. De måste liksom andra medborgare med olika livsåskådningar tolerera och acceptera andras förnekande av deras religiösa tro och till och med spridning av andra doktriner som är fientligt inställda till deras tro.

Men samtidigt måste liberala tänkare respektera och överväga risken att religiösa personer kan bli provocerade av deras åsikter. Mycket kan sägas om plaggens utseende, historik och innebörd, för att inte tala om den kvinna som valt eller inte valt att bära det – och som ändå gör det. Men om vi ska föra en diskussion om den heltäckande slöjan och hur vi ska förhålla oss till den, måste vi så långt möjligt se bortom de detaljer som omgärdar det kontroversiella plagget och hålla oss till en nivå där principiella resonemang får råda.

I Sverige upplever vi nu i och med att Sverigedemokraternas tagit plats i riksdagen ett ökat folkligt stöd för åsikter som säger att alla individer i vårt land, särskilt de som inte tillhör normen, inte behöver behandlas lika. I det nuvarande klimatet är det extra angeläget att vi frågar oss vilket samhälle vi vill ha framöver. Det är därför av största vikt att vi vågar lyfta kontroversiella frågor, såsom ”burkaförbud”, och problematisera dem utifrån principiella ansatser såsom kommunikationssvårigheter istället för att utgå från fördomar och antaganden. Liberala politiker måste som en motpol hålla sig undan från populistiska uttalanden om att rycka av kvinnorna deras slöjor och istället verka för att deras mänskliga rättigheter ska vara verkliga och praktiska. En väg man istället bör överväga är att särskilt kriminalisera tvång att bära heltäckande slöja.

Det är självklart att liberala värderingar måste skyddas även i ett fritt samhälle. Men det ska då handla om att skydda individer från andras missbruk av deras rättigheter och inte om att begränsa den skyddsbehövande individens friheter ytterligare. Särskilt då även andra individers rättigheter kan komma att kränkas, exempelvis kvinnor som bär heltäckande slöja av fri vilja.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.